Za pośrednictwem strony internetowej www.karolinalacka.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, w szczególności sesji coachingowych i warsztatów oraz materiałów – m.in. kursów online, nagrań wykładów, webinarów.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego karolinalacka.pl zwanego dalej Sklepem oraz strony https://www.karolinalacka.pl i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Karolina Łącka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Karolina Łącka Life & Business Coach, Sybiraków 12/22, 15-204 Białystok, NIP 966 147 83 41.
 2. Regulamin określa zasady świadczonych usług w
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: coach@karolinalacka.pl

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://karolinalacka.pl/sklep
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 4. Sprzedawca – Karolina Łącka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Karolina Łącka Life & Business Coach, Sybiraków 12/22, 15-204 Białystok, NIP 966-147-83-41.
 5. Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. kurs online, nagranie webinaru, ebook. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
 6. Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 7. Sesje coachingowe – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę sesji coachingowych zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Zakup materiałów

 1. Sprzedaż Materiałów, Warsztatów i/lub Sesji coachingowych dokonywana jest na rzecz zarejestrowanych (z logowaniem) lub niezarejestrowanych (bez logowania) Użytkownikó
 2. Stronami umowy sprzedaży Materiałów, Warsztatów i/lub Sesji coachingowych zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.
 3. Ceny Materiałów, Warsztatów i/lub Sesji coachingowych znajdujących się w Sklepie są cenami brutto ipodane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Materiałów, Warsztatów i/lub Sesji coachingowych.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Informacje o Materiałach, Warsztatach i/lub Sesjach coachingowych wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.  z1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Materiałach, Warsztatach i/lub Sesjach coachingowych wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. Sprzedaż Materiałów

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Materiałów poprzez jego wybór zpoziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: Dodaj do koszyka). Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu.
 3. Wdalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności. Dostawa Materiałów następuje poprzez przesłanie linku drogą mailową.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN
 5. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 4 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Zamawiam i płacę”, potwierdzając tym samym zamówienie i zostaje przeniesiony na stronę płatności online. Wcelu dokonania płatności w systemie Przelewy24 wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Przelewy24”.
 6. Po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24, Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamó
 7. Z chwilą dokonania skutecznej płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zamó
 9. Zakupione przez Użytkownika Materiały wysyłane są wyłącznie w formie cyfrowej na adres e-mail podany w formularzu zamó Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 10. Wprzypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić Materiału, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: coach@karolialacka.pl

§ 6. Sprzedaż Warsztatów

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Warsztatu poprzez jego wybór zpoziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i kliknięcie „Kup teraz”.
 2. Następnie Użytkownik wypełnia formularz. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).
 3. Wdalszej kolejności Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, klika „Prześlij”  i zostaje przekierowany na stronę potwierdzającą wysłanie zgłoszenia na Warsztaty.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PAYPRO S.A. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN
 5. Po dokonaniu zgłoszenia na Warsztaty Użytkownik otrzyma wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 6. Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności: Odbiór osobisty – płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 7. Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania:
  1. Zakup z logowanie wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu.
  2. Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie boxa Rejestracja może utworzyć konto w Sklepie.
 8. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 6 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Zamawiam i płacę”, potwierdzając tym samym zamówienie, a następnie zostaje przeniesiony na stronę płatności online. Wcelu dokonania płatności w systemie Przelewy24 wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Przelewy24”.
 9. Po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24 Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z potwierdzeniem zgłoszenia.
 10. Z chwilą dokonania skutecznej płatności lub gdy Użytkownik potwierdził swój udział w Warsztatach mimo braku dokonania płatności lub z chwilą rozpoczęcia Warsztatów między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Warsztató
 11. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 12. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów potwierdzi lub anuluje dany termin.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.

§ 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach

 1. Z zastrzeżeniem §10 rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztató
 2. Wprzypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.
 3. Wprzypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.
 4. Wprzypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
 5. Nieobecność na Warsztatach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach rozumie się jako rezygnacje, do której stosuje się postanowienia ust. 3.

§ 8. Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów

 1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczę
 2. Wsytuacji odwołania Warsztatów Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztató Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach lub Wykładach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
 3. Wsytuacji odwołania Warsztatów lub Wykładów w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztató

§ 9. Prawa autorskie

Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Warsztatach i/lub podczas Sesji coachingowych są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 3. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument, wprzypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty lub Sesje Coachingowe rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 5. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Warsztatów lub Sesji Coachingowych za wyraźną zgodą Konsumenta, któryzostał poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 11. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału, wykonanej usługi Warsztatów lub Sesji coachingowych lub samego procesu zakupowego, opisanego w §4 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. coach@karolinalacka.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Wprzypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.karolinalacka.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wsprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wstosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 30.03.2022.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://karolinalacka.pl/ Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Zapisz się na newsletter.
Dwa razy w miesiącu otrzymasz maila pełnego inspiracji.


  Life Coaching. Business Coaching. Rozwój. Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Karolina Łącka